אודות צור קשר בדיקת שיעבוד רכב לימוד תאוריה עמוד ראשי  
מיוחדים אופנועים רכב פרטי
 
 אני מחפש
 סוג
 מאפיינים
  איזור
 חיפוש מתקדם
  

כניסה לחשבון  
דוא"ל
סיסמה
      שכחתי סיסמה

מורה נהיגה - הירשם כאן


זמנית, המידע הנדרש לא זמין, נשוב ונעדכן בהקדם

חוקים ותקנות


12א - רשיון נהיגה לנוהג חדש

(א) רשיון נהיגה לפי סעיף 11 שניתן למי שלא היה בידו רשיון לנהיגת רכב מנועי תקפו יהיה מוגבל
לשנתיים ובהן יראו אותו כנוהג חדש.

(ב) רשות הרישוי תחדש את רשיונו של נוהג חדש, אולם אם הוא הורשע באחת מן העבירות
המנויות בתוספת השלישית, תתנה רשות
הרישוי את חידוש רשיונו בבחינות ובבדיקות
שתקבע, ומשחידשה כך את רשיונו אחרי קיום
תנאים שהתנתה יחולו הוראות סעיף זה כאילו
ניתן הרשיון לפי סעיף קטן (א).


(ג) האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מכל סמכות של רשות הרישוי לפי הוראה אחרת של פקודה
זו.


(ד) לעניין סעיף זה, מי שהיה בידו רשיון לנהיגת אופנוע, תלת-אופנוע, קטנוע, טרקטור או
מכונה ניידת, בלבד, רואים אותו כמי שלא היה בידו רשיון לנהיגת רכב מנועי.

12א1

(א) בסעיף זה, "מלווה" - מי שבידו רשיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות ומלאו לו
24 שנים, ו-3 שנים לפחות - אם מלאו לו 30 שנים. ואולם אדם לא יחשב מלווה לעניין סעיף
זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 24ב.


(ב) לא ינהג נוהג חדש ברכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטור וטרקטורון, בשלושה החודשים
הראשונים מיום שניתן לו רשיון נהיגה, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה.


(ג) רשות הרישוי תציין ברשיון הנהיגה שניתן לנוהג חדש, את התקופה שבה חלה לגביו חובת
הליווי לפי סעיף קטן (ב).


(ד) הוראות סעיף זה וסעיף 12א2 לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג רכב, במסגרת מילוי
תפקידו בשירות, מכוח רשיון נהיגה בר-תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם המשטרה,
ולעניין זה יחולו ההוראות החלות על נוהג חדש לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרה.

12א2

נוהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה לגביו התקופה שבה חלה לגביו חובת הליווי האמורה
בסעיף 12א1, לא יסיע ברכב
מנועי יותר משני נוסעים עד שמלאו לו 21 שנים, אלא אם כן
יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה.

פרשנות

א. תקופת הליווי לנהג חדש היא שלושה חודשים.
ב. נהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים, לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים
עד שימלאו לו 21 שנים אלא אם כן יושב לידו מלווה.
ג. מלווה יכול להיות כל אדם שמלאו לו 24 שנים ובידו רשיון בר-תוקף לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות.
אם המלווה בגיל 30, מספיק שיהיה לו רשיון בר-תוקף של 3 שנים לאותו סוג רכב.
ד. נהג חדש מעל גיל 21, לא מוגבל בהסעת נוסעים אך חובת הליווי חלה גם עליו.


TabuCheck,co.il
Untitled